Słowniczek pojęć kredytowych

dyskontowanie– wyznaczanie wartości pieniądza na dziś, gdy znamy jego wartość w przyszłości (operacja odwrotna do oprocentowania);
j.p. – jednostka pieniężna, w której wyrażono wartość kapitału, inwestycji, renty, itp.;
kapitalizacja odsetek – dopisywanie odsetek do kapitału;
kredytobiorca– ubiegający się o kredyt;
kredytodawca– udzielający kredytu lub pożyczki w formie pieniężnej;
marża kredytowa– zazwyczaj stały element raty kredytowej, której wysokość uzależniona jest m.in. od wysokości zaciąganego kredytu, czasu trwania kredytu, itp. lub określona jako wartość stała zdefiniowana w umowie o kredyt;
okres bazowy (renty) – okres pomiędzy kolejnymi płatnościami (renty), zazwyczaj jeden rok;
oprocentowanie – wynagrodzenie wypłacane kredytodawcy przez kredytobiorcę w
zamian za możliwość korzystania przez kredytobiorcę z kapitału będącego własnością kredytodawcy (operacja odwrotna do dyskontowania);
procent prosty (odsetki proste)– odsetki od kapitału nie są doliczane do kapitału w kolejnym okresie (odsetki naliczane proporcjonalnie do czasu trwania inwestycji, która podlega oprocentowaniu);
procent składany (odsetki złożone)– odsetki od kapitału są doliczane do kapitału w
następnym okresie i podlegają w nim oprocentowaniu;
prowizja – zazwyczaj jednorazowa opłata pobierana w związku z uruchomieniem kredytu na jego początku;
rata kredytu – okresowa płatność złożona z części odsetkowej i/lub kapitałowej spłacającej dług;
renta prosta – ciąg stałych systematycznych płatności równoodległych w czasie, dla której okres bazowy pokrywa się z okresem kapitalizacji odsetek;
renta uogólniona – ciąg płatności, dla której okres bazowy nie pokrywa się z
okresem kapitalizacji odsetek;
RRSO– rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu, która powinna zawierać wszystkie obciążenia związane z udzielanym i spłacanym kredytem;
stopa procentowa– parametr decydujący o wysokości wynagrodzenia (odsetek) w
zamian za wypożyczenie kapitału w ustalonym okresie;
strumień płatności – ciąg płatności dokonywany w ustalonych momentach;
schemat amortyzacji (długu) – plan spłaty kredytu z zastosowaniem odpowiedniej metody do obsługi spłaty i wyznaczenia wysokości rat,
wartość obecna (PV, present value) – wartość kapitału przeliczona z ustalonego momentu w przyszłości na chwilę obecną (zazwyczaj wiąże się z procesem dyskontowania);
wartość przyszła (FV, future value)– wartość kapitału przeliczona na ustalony moment w przyszłości (zazwyczaj wiąże się z procesem oprocentowania).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *