Metodyka bankowej oceny zdolności kredytowej

Rate this post

Metodyka bankowej oceny zdolności kredytowej.

Przed podjęciem przez bank decyzji o udzieleniu danej osobie kredytu bądź pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, konieczna jest rzetelna i kompleksowa ocena
zdolności kredytowej klienta.
Klient przedstawia doradcy bankowemu swoje źródła spłaty zobowiązania, koszty

utrzymania gospodarstwa domowego , wszystkie zobowiązania finansowe

(m.in. wynikające z przepisów prawa lub mające charakter trwały i nieodwołalny np. zasądzone alimenty, wypłacane renty) oraz ustalony okres kredytowania.
Analityk bankowy wylicza dochody pozostające do dyspozycji po potrąceniu wszelkich należnych podatków, opłat, składek i innych obciążeń finansowych o stałym charakterze.
Bank może  zweryfikować, czy pozyskiwane od klientów informacje służące do oceny
zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka ekspozycji są autentyczne, kompletne oraz
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.


Interwencja Komisji Nadzoru Finansowego

Ostanie lata upłynęły pod znakiem rozluźnienia akcji kredytowych przez banki. Panujące niskie stopy pozwalają „wywindować” zdolność kredytową. Dodatkowo luźna polityka banków w kwestii szacowana kosztów utrzymania wpłynęła na niebezpieczne zadłużania się wielu klientów. Ta sytuacja uległa zmianie po interwencji KNF za sprawą Rekomendacji S.

Według najnowszej wytycznej KNF w analizie ilościowej bank uwzględna ryzyko stopy procentowej i jego wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy. Jest to szczególnie ważne teraz, czyli okresie o najniższych notowanych poziomach stóp procentowych.
Dodatkowo przy bankowej ocenie zdolności kredytowej niedopuszczalne jest zaniżanie kosztów utrzymania w celu uzyskania wyższej zdolności kredytowej.  W ramach procesu oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego, bank powinien podjąć działania, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych i kompletnych informacji na temat całkowitego zadłużenia wnioskodawców i poręczycieli ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie, zarówno wobec banków, jak i innych podmiotów, niebędących bankami, a prowadzących działalność w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. W tym celu bank powinien przyjąć od klienta detalicznego pisemne oświadczenie na temat stanu jego całkowitego zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Bank bierze pod uwagę wszystkie typowe wydatki kredytobiorcy, przy czym analizując je uwzględnia kwoty odpowiadające ich rzeczywistemu poziomowi, w szczególności biorąc pod uwagę liczbę osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy, jego status mieszkaniowy i miejsce zamieszkania. Weryfikacja wydatków oparta jest na wewnętrznych bankowych danych do tyczących kosztów utrzymania i wydatków gospodarstw domowych.

Dodaj komentarz