Kalkulator zdolności kredytowej – Zaawansowany bankowy algorytm

5 (100%) 3 votes

Kalkulator zdolności kredytowej powstał na bazie zaawansowanego algorytmu oceny ryzyka kredytowego. Nie wymagamy logowania ani podawania numeru telefonu.

Obliczenia przeprowadzane są w taki sam sposób w jaki robią to banki komercyjne.

Staraliśmy się uwzględnić jak największą liczbę czynników, jednak pewnych różnic nie sposób uniknąć. Wewnętrzne procedury bankowe różnią się między sobą. Banki w odmienny sposób kalkulują takie parametry jak koszty utrzymania czy stosunek dochodu dyspozycyjnego do wysokości maksymalnej raty.  Ocena zdolności kredytowej w naszym kalkulatorze przeprowadzona jest na podstawie analizy ilościowej.

Wyliczenia dokonane za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny. Służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa.

Ostania aktualizacja 3.2 luty 2018:

 • Uwzględniono zmiany sposobu liczenia kwoty wolnej od podatku w 2017 roku;
 • Zaktualizowano wysokość składek ZUS obowiązujące od  2018 roku;

Jak działa nasz kalkulator zdolności Kredytowej oraz Bankowe algorytmy?

Algorytm na podstawie podanego przychodu, szczegółów, formy zatrudnienia oraz danych dotyczących rodziny oblicza  tzw. dochód dyspozycyjny. Dochód dyspozycyjny są to środki pozostające do dyspozycji kredytobiorcy po spłacie rat kredytów oraz innych stałych zobowiązań w skali miesiąca. W praktyce dochodem dyspozycyjnym określa się wolne środki – te które mogą zostać przeznaczona na konsumpcję lub inwestycje.

Jak obliczyć dochód dyspozycyjny?

Aby obliczyć dochód dyspozycyjny, należy od łącznego dochodu netto (czyli „na rękę” liczonego już po opodatkowaniu) ze wszystkich źródeł (umowy o pracę, dochody z wynajmu itp.) odjąć raty spłacanych kredytów i pożyczek, oraz inne stałe obciążenia. Do tych stałych obciążeń należą np. opłaty za energię, wodę czy gaz, czynsz, abonament, składki ubezpieczeniowe, alimenty itp.

Dochód dyspozycyjny jest kluczowym wskaźnikiem podczas obliczania zdolności kredytowej. Jest „zaszyty” we wszystkich bankowych procedurach oceny ryzyka kredytowego. Dzięki niemu bank może oszacować, jaki poziom raty jest odpowiedni dla danego klienta. Wartość ta bezpośrednio przekłada się na docelową zdolność kredytową. Jednak samo obliczenie dochodu nie daje nam jeszcze całkowitego poglądu naszej zdolności kredytowej.

Parametr „Debt to Income”

Kolejnym kluczowym parametrem oceny zdolności kredytowej klienta jest wskaźnik DtI (Debt to Income). Wskaźnik ten określa jaki procent dochodu kredytobiorcy może zostać przeznaczony na spłatę raty kredytu. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sugeruje stosowanie wartości jako DtI jako 40% dochodu netto bądź 50% w przypadku wyższego dochodu niż przeciętny. Obecnie każdy bank ustala te poziomy indywidualnie.

Dochód dyspozycyjny lub DtI

Podsumowując, obliczana zdolność kredytowa zależy albo od dochodu dyspozycyjnego albo od DtI x dochód netto, w zależności który z ww. parametrów jest mniejszy.


Zobacz także: Ranking kredytów hipotecznych


Czemu nie uwzględniamy limitów Kart kredytowych?

Algorytm prezentowanego kalkulatora nie uwzględnia limitów przyznanych na kartach kredytowych. Wyszliśmy z założenia, że każda rodzina starająca się o kredyt świadoma jest negatywnego wpływu podobnych zobowiązań na ocenę ich zdolności kredytowej. Zdecydowana większość kredytobiorców likwiduje karty oraz spłaca niewielkie kredyty jeżeli stara się uzyskać kredyt hipoteczny.

Kalkulator zdolności kredytowej – ocena czy klient będzie zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową, z uwzględnieniem dwóch
zasadniczych obszarów:
1) analizy ilościowej –polegającej na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zaciągniętego kredytu,
2) analizy jakościowej – polegającej na ocenie cech klienta, które mają istotny wpływ na skłonność klienta do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach określonych w umowie.

Informacje o wersji:

Obecnie prezentowana wersja: Kalkulator zdolności kredytowej v 3.2 – luty 2018

Opis funkcji kalkulatora:

Wybór banku służy jedynie do wprowadzenia średniego oprocentowania RRSO kredytu hipotecznego.

 • Waluta kredytu: PLN
 • Rodzaj rat: równe
 • Kredyt hipoteczny w oparciu o zmienną stopę WIBOR 3M
 • Składki ZUS stan na 02.2017 r.
 • Kwota wolna od podatku liczona zgodnie ze zmianami w 2017 roku.
 • Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej 12 miesięcy.

Algorytm wylicza szczegółowa dochód po odliczeniu podatków, kwoty wolnej od podatku, kosztów uzyskania przychodów i składek ZUS.

Kalkulator posiada 3 sposoby wyliczania kosztów utrzymania.

 • Liberalny – zastosowanie tego sposobu pozwala uzyskać wartość obliczanej zdolności kredytowej możliwej do uzyskania w bankach o najłagodniejszej polityce obliczania zdolności kredytowej.
 • Normalny – zastosowanie tego sposobu pozwala uzyskać wartość obliczanej zdolności kredytowej możliwej do uzyskania w bankach o neutralnej polityce obliczania zdolności kredytowej.
 • Konserwatywny-zastosowanie tego sposobu pozwala uzyskać wartość obliczanej zdolności kredytowej możliwej do uzyskania w bankach o najsurowszej polityce obliczania zdolności kredytowej.

Zmiany wersji 3.2:

Zaktualizowano oprocentowania RRSO kredytów:

Bank PKO – „Własny kąt”, Alior Bank – „Megahipoteka”, ING Bank Śląski „Mieszkaj bez kompromisów (Łatwy start)”, Bank BPS „Promocja kredytów hipotecznych z kartą kredytową BPS”, Bank Pocztowy „Kredyt mieszkaniowy”, BZWBK „Kredyt na mieszkanie”, BOŚ Bank (Kredyt hipoteczny pow. 150 tyś. zł, LTV powyżej 50% do 80%), Bank Pekao „Kredyt Mieszkaniowy”,  BGŻ BNP Paribas „Kredyt z obniżoną marżą”,  Credit Agricole ,Bank Millennium, Deutsche Bank. Dodano bank Raiffeisen Pohlbank.

Archiwum wersji 3.1:

 • Możliwość dodania współmałżonka do obliczeń;
 • ustalono: Dla celu obliczenia zdolności kredytowej maksymalny okres spłaty ekspozycji wynoszący maksymalnie 25 lat, zgodnie z rekomendacją S KNF
 • Uwzględniono zmiany sposobu liczenia kwoty wolnej od podatku w 2017 roku;
 • Zaktualizowano wysokość składek ZUS obowiązujące w 2017 roku;

Nie unikniemy rozbieżności, gdyż każdy bank stosuje swoje wewnętrzne procedury odnośnie liczenia kosztów utrzymania, a więc tzw. dochodu dyspozycyjnego.

 

Jedno przemyślenie nt. „Kalkulator zdolności kredytowej – Zaawansowany bankowy algorytm


 1. Modyfikujemy skrypt kalkulatora zdolności kredytowej aby brał pod uwagę opcję działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz